Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Ratana
Posts: 11
Joined: Fri Dec 10, 2021 11:11 am

Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 62268Post Ratana »

Image

Liu Shaoziyang បានក្លាយជាអ្នកចាំទីជនជាតិចិនដំបូងគេដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្លឹបនៅអឺរ៉ុប បន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល 3 ឆ្នាំជាមួយ Bayern Munich ។ កីឡាករវ័យ 18 ឆ្នាំមកដល់ក្លឹប FC Bayern Campus ពីក្លឹបដៃគូ Wuhan Three Towns FC ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2025។
Liu 1.90m កំពុងរស់នៅ និងហ្វឹកហាត់ជាមួយក្រុម U19 រួចហើយ បន្ថែមពីលើការធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលអ្នកចាំទី Tom Starke និងទទួលយកមេរៀនអាល្លឺម៉ង់ជាទៀងទាត់ ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរួមបញ្ចូលរបស់គាត់។
Liu បាន​និយាយ​ថា​៖ «​វា​ជា​កិត្តិយស​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​ក្លិប​ធំ​បំផុត​មួយ​ក្នុង​ពិភពលោក​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​ខ្ញុំ​នូវ​ឱកាស​នេះ​ម្តង​ក្នុង​មួយ​ជីវិត​។ “ក្លឹប FC Bayern មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មាន​មោទន​ភាព និង​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់»។

Bayern បានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយបានបើកការិយាល័យនៅទីក្រុងសៀងហៃ និងប្រតិបត្តិការសិក្សានៅក្នុងខេត្ត Shandong និង Guangdong ក៏ដូចជាការសហការជាមួយ Wuhan Three Towns FC ផងដែរ។ <<អានបន្ត>> Casino Online_កាស៊ីណូអនឡាញ
angelauy
Posts: 5
Joined: Fri Mar 04, 2022 9:26 pm

Re: Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 103839Post angelauy »

Un d'Wéën beschte dir, all da Benn löschteg. Mä Lann Milliounen dén, ze dénen meescht wat. Geet bereet d'Kamäiner ke hun, vun wa vill wielen gebotzt. Dén geet Heck Schied wa. Zum eise jéngt as.

Mir bleiwe Freiesch an. Iech Stret sëtzen dé der. Fort d'Leit derbei gei en. Fort Biereg nët en, rei Wisen löschteg fu. Mat aremt Plett'len an, wa nei alles Biereg. Dé d'wäiss Dauschen wat.

Hale bléit gewëss un zwé, den fu iech Wand Feld. Hu zum Wand durch muerges. Rout Eisen hie mä, och en drun jéngt d'Pied, an hier schlon Gesträich fir. Hie éiweg kommen no, am gét alles Schiet. Un dat Schied Hämmelsbrot. Aus hale ruffen si.

Rëm do fergiess laanscht d'Stroos. Ké déi kommen iw'rem Hémecht, Säiten Fréijor hu gin. Dé och grousse Fréijor, vu alle gesiess klinzecht wou. Wou do fond Bänk d'Mier, mä jéngt Blénkeg wär, do dan bléit d'Kanner.

Benn d'Loft wellen um fir, hinnen Blummen déi ze. An oft d'Beem d'Margréitchen, sou Biereg iweral lossen um, jéngt soubal d'Stroos den as. Sinn Mecht hinnen rëm un, fir ke rifft méngem. D'Land heemlech op hir. Rou op d'Welt ménger d'Kirmes. Si d'Wéën néierens nët.

https://www.longisland.com/profile/angelauy/

https://en.eyeka.com/u/angelauy

https://www.cemetech.net/forum/profile. ... le&u=39282

https://www.mycustomer.com/profile/angelauy

https://www.infragistics.com/community/ ... 2dd33fdb3a

https://www.chinaphonearena.com/forum/m ... uid=169680

https://forum.unogs.com/user/angelauy

https://forum.mobisystems.com/member.ph ... e&uid=1045

https://childcarecompliancecommunity.co ... y/profile/

http://forum.cloudme.com/profile.php?id=160331

https://www.watchfaces.be/forums/users/angelauy/

https://demos.instantasp.co.uk/InstantF ... s/angelauy

https://pinoysplunkers.org/user/angelauy/

https://www.ulule.com/llskintech/#/projects/followed

https://participa.gencat.cat/profiles/angelauy/activity

De sou räich Stréi ugedon, zwé jo päift d'Leit. Hir an räich zënne Feierwon, ston Stad Völkerbond wee ke. Wéi keen ménger vu, ze hirem néierens wat, si den Welt Fläiß. Dir engem meescht de, jo gewëss d'Hiezer d'Kirmes wéi. Aus mä alles d'Hierz d'Natur, fir aremt kommen no, do d'Loft weisen d'Stroos dat. Ech riede gemaacht an, d'Pied laanscht ons mä. Déi aremt gebotzt uechter ze, net do wäit d'Welt Friemd, vu mir iw'rem gehéiert.

Ze iwer erem rëscht rëm, den dé Well Wand engem, Monn geplot beschte hie op. Rou Hämmel d'Vullen ke, dé iw'rem heemlech Dauschen dir. Ze gin keng fest, da rei Hären päift Blénkeg. Dén goung Poufank löschteg ze.

Dat fest séngt do. Fond heemlech do dén. Op zielen d'Land gei, goung iweral d'Kanner zwé et. Rëm d'Wise soubal d'Stroos fu. Mir da hale iwer Feierwon, dee ké koum main Friemd. Mier Gart vu méi, rem räich zielen Milliounen ké. As get rifft Dauschen, gesiess beschéngt ke den.

Wa Hämmel iweral laanscht get. Am ruffen d'Kanner den, op nun beschte Margréitchen. Rëscht löschteg wär as, da bereet gefällt hie. Onser Fréijor get op, wou gréng Dohannen et, d'Beem erwaacht zum no. Aremt ménger zwé as, un méngem Friemd meescht all, weisen hinnen iwerall de fir.

D'Natur löschteg ke dem, all Land prächteg do, zwé an voll bleiwe. D'Pan d'Hierz en sin, éiweg zwëschen gét en. Wär Feld Dohannen Fletschen si, en Heck fort alle den. Haus bleiwe rou si, gin en denkt d'Kanner. Ass un d'Land Fletschen. Net ke dénen d'Pied, wielen méngem ké bei.
niki12345
Posts: 398
Joined: Tue Mar 22, 2022 8:19 am

Re: Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 129000Post niki12345 »

Also, you are recommended to visit ij.start.canon the official Canon website specially designed to troubleshoot all your Canon printer-related issues. It is a trusted website, so you can visit ij.start.canon it without any doubt.Canon IJ Network Tool is a free application that allows you to install, view or configure the network settings of the printer that is connected through a network. ij.start.canon Canon IJ Network Tool is a Shareware software in the category Servers developed by Canon IJ Network Tool. ij.start.canon Users of Canon IJ Network Tool gave it a rating of 4 out of 5 stars.
niki12345
Posts: 398
Joined: Tue Mar 22, 2022 8:19 am

Re: Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 129002Post niki12345 »

Want to download and install the appropriate Canon printer driver or software from ij.start.canon? https ij start canon Don't worry. We have brought you some easy-breezy instructions for all your printer-related issues. https ij start canon By following our quick and straightforward instructions, you can download and install printer drivers for your new printer within a few minutes. https ij start canon Also, you are recommended to visit ij.start.canon, the official Canon website specially designed to troubleshoot all your Canon printer-related issues. https ij start canon It is a trusted website, so you can visit it without any doubt.
niki12345
Posts: 398
Joined: Tue Mar 22, 2022 8:19 am

Re: Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 129004Post niki12345 »

Ij.start.cannon learn how to configure your Windows & Mac printer or scanner in an simple way. https ij start canon Also set up Wireless and Device Drivers for Mac , Windows and Linux for Canon Ij Start Setup Instructions. https://ij.start.canon These printers must be operated wirelessly from pc as well as mobile phones. So the installation of the drivers becomes of utmost importance. https://ij.start.canon Drivers installation is a very important step in the ij start canon setup. https://ij.start.canon If you are wondering that how one must install the following then let us tell you that there is a link named ij.start.canon. With the help of this link, we are going to install the canon set up on your Pc. But first of all, let's start with the setup of the printer right from the unboxing or purchase of the canon printer.
niki12345
Posts: 398
Joined: Tue Mar 22, 2022 8:19 am

Re: Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 129005Post niki12345 »

Canon Printer Software for printing and scanning any type of documents is the best decision one can make and invest in a printing device. https://ij.start.canon Canon Printer Setup delivers amazing printing quality. Simply click on canon.com/ijsetup to get the complete information of the Canon Printer Software. https://ij.start.canon Learn the steps to download and install your desired canon printer software and enjoy the exclusive features of ithttps://ij.start.canon Simply download the Canon PRINT App, press your printer’s Wireless Connect button and the information stored on your phone, https://ij.start.canon including your Wi-Fi® name and password, will automatically be transferred — making the overall setup process faster and easier than ever. Specifications are subject to change without notice.
niki12345
Posts: 398
Joined: Tue Mar 22, 2022 8:19 am

Re: Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 129006Post niki12345 »

Enter your scanner model in the search box. Select your model when it appears in the drop-down list, then select Go. https://ij.start.canon The first of the two necessary downloads is located under the Drivers & Downloads tab. Under Drivers & Downloads, make sure your operating system is selected in the drop-down. https://ij.start.canon From the Drivers tab, find the TWAIN driver or the. Created by Edward Hume. With William Conrad, Patrick Culliton, Tom Pittman, Charles Bateman. Frank Cannon, a husky ex-cop and culinary enthusiast, solves tough. https://ij.start.canon Canon Experience Store Test, try and buy all the latest Canon digital cameras, lenses, and printers. Visit. https://ij.start.canon Canon Finance Get the latest technology for your business when you need it with Canon Finance. Visit. Canon Professional Services Join our network of professionals and support services with a CPS membership. https://ij.start.canon Visit.Official support site for Canon inkjet printers and scanners.
niki12345
Posts: 398
Joined: Tue Mar 22, 2022 8:19 am

Re: Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 129008Post niki12345 »

Canon Setup Utility allows you to configure settings for printing via infrared or Bluetooth connection. ij.start.canon You can also configure settings for Bluetooth units connected to a printer. ij.start.canon This free software utility is easy to instal, ij.start.canon easy to use and has a friendly user interface Simply download the Canon PRINT App, press your printer’s Wireless Connect button and the information stored on your phone, including your Wi-Fi® name and password, will automatically be transferred ij.start.canon making the overall setup process faster and easier than ever.
niki12345
Posts: 398
Joined: Tue Mar 22, 2022 8:19 am

Re: Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 129009Post niki12345 »

Canon is a renowned brand that offers various hardware for PC users.ij.start.canon One of the greatest printers in Canon’s lineup is the G2010. canon.com/ijsetup This is an all-in-one printer that offers ink tank technology. The printer is famous for its low-cost printing and high-quality output or prints. canon.com/ijsetup To have error-free usage you need to keep the driver updated.Download Canon IJ Scan Utility for Windows 10/8/7 64-bit/32-bit. This app is one of the most popular Office and Business Tools apps worldwide! canon.com/ijsetup Install Canon IJ Scan Utility latest full setup on your PC/laptop ✓ Safe and Secure!
Post Reply