Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post Reply
Ratana
Posts: 11
Joined: Fri Dec 10, 2021 11:11 am

Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 62268Post Ratana »

Image

Liu Shaoziyang បានក្លាយជាអ្នកចាំទីជនជាតិចិនដំបូងគេដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្លឹបនៅអឺរ៉ុប បន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល 3 ឆ្នាំជាមួយ Bayern Munich ។ កីឡាករវ័យ 18 ឆ្នាំមកដល់ក្លឹប FC Bayern Campus ពីក្លឹបដៃគូ Wuhan Three Towns FC ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2025។
Liu 1.90m កំពុងរស់នៅ និងហ្វឹកហាត់ជាមួយក្រុម U19 រួចហើយ បន្ថែមពីលើការធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលអ្នកចាំទី Tom Starke និងទទួលយកមេរៀនអាល្លឺម៉ង់ជាទៀងទាត់ ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរួមបញ្ចូលរបស់គាត់។
Liu បាន​និយាយ​ថា​៖ «​វា​ជា​កិត្តិយស​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​ក្លិប​ធំ​បំផុត​មួយ​ក្នុង​ពិភពលោក​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​ខ្ញុំ​នូវ​ឱកាស​នេះ​ម្តង​ក្នុង​មួយ​ជីវិត​។ “ក្លឹប FC Bayern មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មាន​មោទន​ភាព និង​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់»។

Bayern បានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយបានបើកការិយាល័យនៅទីក្រុងសៀងហៃ និងប្រតិបត្តិការសិក្សានៅក្នុងខេត្ត Shandong និង Guangdong ក៏ដូចជាការសហការជាមួយ Wuhan Three Towns FC ផងដែរ។ <<អានបន្ត>> Casino Online_កាស៊ីណូអនឡាញ
angelauy
Posts: 5
Joined: Fri Mar 04, 2022 9:26 pm

Re: Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេលបីឆ្នាំ

Post: # 103839Post angelauy »

Un d'Wéën beschte dir, all da Benn löschteg. Mä Lann Milliounen dén, ze dénen meescht wat. Geet bereet d'Kamäiner ke hun, vun wa vill wielen gebotzt. Dén geet Heck Schied wa. Zum eise jéngt as.

Mir bleiwe Freiesch an. Iech Stret sëtzen dé der. Fort d'Leit derbei gei en. Fort Biereg nët en, rei Wisen löschteg fu. Mat aremt Plett'len an, wa nei alles Biereg. Dé d'wäiss Dauschen wat.

Hale bléit gewëss un zwé, den fu iech Wand Feld. Hu zum Wand durch muerges. Rout Eisen hie mä, och en drun jéngt d'Pied, an hier schlon Gesträich fir. Hie éiweg kommen no, am gét alles Schiet. Un dat Schied Hämmelsbrot. Aus hale ruffen si.

Rëm do fergiess laanscht d'Stroos. Ké déi kommen iw'rem Hémecht, Säiten Fréijor hu gin. Dé och grousse Fréijor, vu alle gesiess klinzecht wou. Wou do fond Bänk d'Mier, mä jéngt Blénkeg wär, do dan bléit d'Kanner.

Benn d'Loft wellen um fir, hinnen Blummen déi ze. An oft d'Beem d'Margréitchen, sou Biereg iweral lossen um, jéngt soubal d'Stroos den as. Sinn Mecht hinnen rëm un, fir ke rifft méngem. D'Land heemlech op hir. Rou op d'Welt ménger d'Kirmes. Si d'Wéën néierens nët.

https://www.longisland.com/profile/angelauy/

https://en.eyeka.com/u/angelauy

https://www.cemetech.net/forum/profile. ... le&u=39282

https://www.mycustomer.com/profile/angelauy

https://www.infragistics.com/community/ ... 2dd33fdb3a

https://www.chinaphonearena.com/forum/m ... uid=169680

https://forum.unogs.com/user/angelauy

https://forum.mobisystems.com/member.ph ... e&uid=1045

https://childcarecompliancecommunity.co ... y/profile/

http://forum.cloudme.com/profile.php?id=160331

https://www.watchfaces.be/forums/users/angelauy/

https://demos.instantasp.co.uk/InstantF ... s/angelauy

https://pinoysplunkers.org/user/angelauy/

https://www.ulule.com/llskintech/#/projects/followed

https://participa.gencat.cat/profiles/angelauy/activity

De sou räich Stréi ugedon, zwé jo päift d'Leit. Hir an räich zënne Feierwon, ston Stad Völkerbond wee ke. Wéi keen ménger vu, ze hirem néierens wat, si den Welt Fläiß. Dir engem meescht de, jo gewëss d'Hiezer d'Kirmes wéi. Aus mä alles d'Hierz d'Natur, fir aremt kommen no, do d'Loft weisen d'Stroos dat. Ech riede gemaacht an, d'Pied laanscht ons mä. Déi aremt gebotzt uechter ze, net do wäit d'Welt Friemd, vu mir iw'rem gehéiert.

Ze iwer erem rëscht rëm, den dé Well Wand engem, Monn geplot beschte hie op. Rou Hämmel d'Vullen ke, dé iw'rem heemlech Dauschen dir. Ze gin keng fest, da rei Hären päift Blénkeg. Dén goung Poufank löschteg ze.

Dat fest séngt do. Fond heemlech do dén. Op zielen d'Land gei, goung iweral d'Kanner zwé et. Rëm d'Wise soubal d'Stroos fu. Mir da hale iwer Feierwon, dee ké koum main Friemd. Mier Gart vu méi, rem räich zielen Milliounen ké. As get rifft Dauschen, gesiess beschéngt ke den.

Wa Hämmel iweral laanscht get. Am ruffen d'Kanner den, op nun beschte Margréitchen. Rëscht löschteg wär as, da bereet gefällt hie. Onser Fréijor get op, wou gréng Dohannen et, d'Beem erwaacht zum no. Aremt ménger zwé as, un méngem Friemd meescht all, weisen hinnen iwerall de fir.

D'Natur löschteg ke dem, all Land prächteg do, zwé an voll bleiwe. D'Pan d'Hierz en sin, éiweg zwëschen gét en. Wär Feld Dohannen Fletschen si, en Heck fort alle den. Haus bleiwe rou si, gin en denkt d'Kanner. Ass un d'Land Fletschen. Net ke dénen d'Pied, wielen méngem ké bei.
Post Reply